Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej poradniap-p.powiatprzeworsk.pl/.

Data publikacji oświadczenia: 2021-01-19

Data aktualizacji oświadczenia: 2021-01-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Załączniki nie są dostępne cyfrowo i nie zawierają informacji o formacie i rozmiarze pliku.
 2. Element iFrame Map Google nie posiada atrybutu title oraz zawiera element pisany małą czcionką.

Redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować załączniki do wersji cyfrowo dostępnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-19. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dostępność architektoniczna

 • Do Poradni prowadzi główne wejście, z przodu budynku, natomiast z tyłu budynku znajduje się dodatkowe wejście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
 • Poradnia mieści się na I piętrze budynku.
 • Budynek jest trzypiętrowy, nie posiada wind, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Znajduje się w nim wiatrołap oraz schody prowadzące na poszczególne
  kondygnacje budynku oraz do piwnicy.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na klatce schodowej są oznaczenia kontrastowe.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Poradni istnieje możliwość załatwienia sprawy przez osoby z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. Osoby wymagające pomocy tłumacza powinny zgłosić taką potrzebę
  w Sekretariacie Poradni ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Ponadto osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Poradnią poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres
  poradniaprzeworsk@interia.pl lub wiadomość poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP.
 • Pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przeworsku są wyposażone
  w znaki bezpieczeństwa wraz z oznaczeniem drzwi ewakuacyjnych, łatwo rozpoznawalnych dla osób z dysfunkcjami.

Aplikacja mobilna

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.