Procedury PPP w czasie epidemii COVID-19

Procedura funkcjonowania

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przeworsku

w czasie epidemii COVID-19 .

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Pracowników i Klientów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przeworsku.
 2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Poradni w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne zapobiegające szerzeniu się zakażeń.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa Pracownikom Poradni.
 1. Zadania i procesy wymagające ścisłej interakcji podlegają modyfikacji, aby fizyczna odległość pomiędzy Pracownikami gwarantowała zachowanie bezpieczeństwa pracy tj. minimum 1,5-2 m.
 2. Prowadzona jest praca zmianowa zwiększająca bezpieczeństwo Pracowników przebywających w danym momencie na terenie Poradni.
 3. Wprowadza się zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. pomieszczenia socjalnego, co umożliwi zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.
 4. Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej w tym, maski/przyłbice, rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji rąk.
 5. Pracowników Poradni zobowiązuje się do:
  • Dezynfekcji rąk zaraz przy wejściu do budynku.
  • Przed rozpoczęciem pracy umycia rąk wodą z mydłem.
  • Noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy oraz rękawiczek ochronnych w trakcie prowadzonej bezpośredniej pracy z Klientem.
  • Zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników wynoszącej 1,5-2 metry.
  • Regularnego, częstego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem i dezynfekowania dłoni środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką ( jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).
  • W miarę możliwości nie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożenia wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy dezynfekować powierzchnie dotykowe, takie jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, klamki czy biurka.
  • Po zakończonej wizycie Klienta czyszczenia powierzchni wspólnych, z którymi się stykali, to jest: klamki, drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł.
 6. Pomieszczenia Poradni są wietrzone kilka razy dziennie i po każdym Kliencie.
 7. Spotkania i narady pracowników ograniczone zostają do niezbędnego minimum, a jeśli są niezbędne to odbywają się z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m).
 8. Celem ograniczenia kontaktów między Pracownikami zaleca się tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystywania do komunikacji telefonów, poczty elektronicznej itp.
 9. Pracownicy Poradni zostali zapoznani z zasadami postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia u pracownika/klienta.
 10. W przypadku wystąpienia u Pracownika niepokojących objawów ze strony układu oddechowego nie powinni oni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ lub PSSE w Przeworsku, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia.

II. Zmiany w organizacji pracy Poradni.

 1. Przyjmowanie klientów odbywa się wyłącznie na podstawie zgłoszeń telefonicznych.
 2. Przyjęcie poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu epidemiologicznego.
 3. Zapewnia się taką organizację pracy by uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych klientów. Ustala się rozdział czasowy w przyjmowaniu dzieci na badania.
 4. Wizyty w Poradni odbywają się według ustalonego harmonogramu, po wcześniej przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z rodzicem/prawnym opiekunem, podczas której zostaje poinformowany o procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki.
 5. Rodzic/Opiekun prawny wraz z dzieckiem ma obowiązek stawić się dokładnie na podaną godzinę w umówione miejsce. Wykonuje telefon do Poradni, po czym wyznaczony pracownik, ustala z rodzicem/opiekunem prawnym szczegóły działań oraz czas trwania zajęć.
 6. Dziecko/uczeń zgłasza się na wizytę z własnymi przyborami do pisania (długopis, ołówek).
 7. Dziecko i osoba towarzysząca bezwzględnie musi być zdrowa.
 8. Wchodząc do budynku dziecko i opiekun muszą być wyposażeni w maskę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki, za wyjątkiem:
  1. dzieci do lat czterech,
  2. osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
  3. osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane).
 9. Środki ochrony indywidualnej klienci Poradni zapewniają sobie we własnym zakresie.
 10. Po wejściu do budynku należy podejść do stanowiska ze środkiem dezynfekującym, mieszczącym się na korytarzu i dokładnie zdezynfekować dłonie (wskazane jest przyjście w rękawiczkach jednorazowych, które również dezynfekujemy),
 11. Przed przystąpieniem przez specjalistę do czynności diagnostycznych Rodzic/Opiekun prawny wypełnia formularz wstępnego wywiadu i podpisuje oświadczenie dotyczące aktualnego stanu zdrowia.
 12. Po zakończeniu badania informuje się Rodzica/Opiekuna telefonicznie o możliwości odebrania dziecka oraz o wstępnych wynikach diagnozy.

Wszelkie inne sprawy dotyczące diagnozy oraz wydania dokumentu ustala się z Rodzicem/Opiekunem telefonicznie lub mailowo.

 1. W okresie stanu epidemii Poradnia nie udostępnia Rodzicom/Opiekunom prawnym poczekalni.

 1. Przestrzeganie zasad higieny i wdrożenie reżimu sanitarnego w Poradni.
 1. Do Poradni może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i temperaturze ciała nieprzekraczającej 37oC.
 2. Dzieci do Poradni są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzić dziecka do Poradni.
 4. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 5. Przed wejściem do budynku zorganizowane jest stanowisko do dezynfekcji rąk wyposażone w środki dezynfekcyjne.
 6. Rodzice/Opiekunowie po dezynfekcji rąk, zakładają rękawiczki ochronne.
 7. Pracownicy i Klienci Poradni zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego wynoszącego 1,5-2m oraz zakrywania ust i nosa.
 8. Po zakończeniu badania dokonuje się szczegółowej dezynfekcji gabinetu oraz wykorzystywanych narzędzi i przyborów, zgodnie z załączoną do procedur instrukcją.
 9. W obiekcie przeprowadzana jest, kilka razy dziennie i w razie potrzeby, bieżąca dezynfekcja blatów, stołów, klamek, klawiatury, telefonów, włączników światła i innych powierzchni i elementów wyposażenia często używanego jak również pomieszczeń sanitarnohigienicznych, zgodnie z załączoną do procedur instrukcją.
 10. Pomieszczenia wietrzone są co godzinę.
 11. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych dla Pracowników i Klientów, w widocznym miejscu, umieszczone są instrukcje mycia rąk, instrukcje dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 12. Sanitariaty dla Klientów dezynfekowane są po każdorazowym skorzystaniu.
 13. Z gabinetów Poradni usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. tekturowe puzzle, książeczki, bajki, pluszowe zabawki). Jeżeli do badań wykorzystuje się przedmioty, należy je dokładnie po każdym badaniu umyć wodą z mydłem i zdezynfekować, zgodnie z załączoną instrukcją.
 14. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do Poradni i z Poradni żadnych przedmiotów lub zabawek.

 1. Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia u Pracownika/Klienta zakażenia koronawirusem.
 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gorączka, nudności, wymioty, biegunka itp.) osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Poradni. Powinna zostać poinformowana o konieczności kontaktu telefonicznego z lekarzem POZ.
 2. W przypadku wystąpienia u Pracownika/Klienta przebywającego w Poradni ww. niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować osobę poprzez umieszczenie w odrębnym pomieszczeniu (gabinet psychologiczny nr 5), w którym znajdują się środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki, fartuch ochronny, środek dezynfekcyjny, ręczniki papierowe i numery telefonów alarmowych, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych poleceń. Gdy sytuacja dotyczy dziecka niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odbioru dziecka z Poradni.
 3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał podejrzany o zakażenie Pracownik/Klient, jak również wykazu osób z którymi miał kontakt.
 4. Pomieszczenia Poradni poddane są sprzątaniu, zgodnie z procedurami, wietrzeniu oraz dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru, w którym przebywała osoba podejrzana o zachorowanie i powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).