Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku
na lata szkolne 2015/2016 - 2020/2021

  1. Podjąć starania służące zwiększeniu liczby klientów wymagających pomocy terapeutyczne (psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej).
  2. Zwiększyć pomoc kierowaną do rodziców w formie ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, w miarę potrzeb prowadzenie grup na terenie szkół.
  3. Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i nauczycieli kończących wszystkie cykle ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.
  4. Prowadzenie sieci współpracy z pedagogami szkolnymi oraz instytucjami pomocowymi z terenu powiatu przeworskiego.
  5. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych.
  6. Systematyczne konsultacje i terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  7. Stała współpraca ze szkołami w formie punktów konsultacyjnych w najbardziej oddalonych od Przeworskach miejscowościach powiatu.
  8. Sukcesywne doposażanie placówki w nowe pomoce i narzędzia diagnostyczne.