Zespół interdyscyplinarny

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku
mgr Magdalena Szlachta

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Rodzaje przemocy

PRZEMOC FIZYCZNA – działania z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, duszenie.

PRZEMOC PSYCHICZNA – to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystujące różnorodne mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, ciągła krytyka, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb.

PRZEMOC SEKSUALNA – to zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, bez pytania o jej zgodę, jak również w sytuacji gdy obawia się odmówić sprawcy. Przymus polega na bezpośrednim użyciu siły fizycznej przez sprawcę, na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu.

PRZEMOC EKONOMICZNA – działanie mające na celu doprowadzić do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie ofierze podjęcie pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny.

ZANIEDBANIE – to zjawisko społeczne odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic. Będzie to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej.

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Zgodnie z w/w Ustawą Rada Miasta Przeworska przejęła Uchwałę Nr V/31/11 z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przeworsku.

W dniu 01 marca 2011 Burmistrz Miasta Przeworska Zarządzeniem Nr 27/2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy z terenu Miasta Przeworska.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku – mgr Magdalena Szlachta

Zastępcą - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku – Daniel Pels

Instytucje, które mogą pomóc

 • Prokuratura - Prokurator
 • MOPS - pracownik socjalny, dyrektor
 • Policja - dzielnicowy, oficer dyżyurny
 • Powiatowe centrum pomocy rodzinie - pracownik socjalny, dyrektor
 • Szkoła - wychowawca, pedagog, dyrektor
 • Służba zdrowia - lekarz rodzinny, oddział ratunkowy, kierownik poradni uzależnień
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - członek, przewodniczący
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - psycholog, dyrektor
 • Straż miejska - strażnik, komendant
 • Zespół interdyscyplinarny - członek, przewodniczący
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - osoba dyżurująca